Dự thảo Điều lệ Hiêp hội vận tải TP Hà Nội ( sửa đổi ) p2

Cập nhật lúc: 05:22 | 21/12/2015

 

 Chương V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
Điều 26. Ngân sách của Hiệp hội:
1. Lệ phí gia nhập và Hiệp hội phí hàng năm của Hội viên.
2. Các khoản thu do hoạt động dịch vụ của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội.
3. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Các khoản trợ cấp của Nhà nước (nếu có).
Đỉều 27. Sử đụng kỉnh phí của Hiệp hội
1. Hiệp hội sử dụng kỉnh phí của mình cho những việc sau đây:
a) Trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội;
b) Trả lương cho cán bộ công nhân viên chuyên trách của Hiệp hội;
c) Các chi phí cần thiết khác.
2. Tài chính của Hiệp hội được sử dụng theo Quy chế do Văn phòng Hiệp hội trình Ban Chấp hành thông qua.
Điều 28. Quản lý, sử dụng tàỉ chính và tài sản
1. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Ban Kiểm tra cỏ trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm trước hội nghị thường niên của Hiệp hội.
Điều 29. Xử lý giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội giải thể
1. Khi giải thể Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội tổng hợp báo cáo về tình hình tài chính, tài sản của Hiệp hội với cơ quan có thẩm quyền
2. Giải quyết xử lý về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 30. Khen thưởng và kỷ luật
1. Các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban chấp hành quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức và cá nhân Hội viên vi phạm điều lệ Hiệp hội sẽ do Ban Chấp hành quyết định thi hành kỷ luật. Mức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Hiệp hội. Trường hợp tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi của Hiệp hội, Ban Chap hành sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật can thiệp.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 31. Hiệu lực thi hành
1. Bản điều lệ này có bảy (07) Chương, ba mươi mốt (31) điều là Điều lệ của Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội.
2. Điều lệ của Hiệp Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội có giá trị thi hành theo Quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội  và chỉ có Đại hội của Hiệp hội mới có quyền được sửa đổi, bổ sung Điều lệ./.
 
 
                                                                                                            TM UBND TP HÀ NỘI
                                                                                                                  KT CHỦ TỊCH
                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Tin khác:
Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Hỗ trợ trực tuyến
Mr LONG PCT thường trực - Chánh VP  ĐT: 0933668258
Văn phòng  ĐT: 0243.8519996
LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
024.38519996
Số người online:: 18
Lượng người truy cập:: 62.470.700