Dự thảo Điều lệ Hiêp hội vận tải TP Hà Nội ( sửa đổi )

Cập nhật lúc: 05:06 | 21/12/2015

Hiệp hội vận tải TP Hà nội công bố Dự thảo Điều lệ sửa đổi, đề nghị các đơn vị thành viên nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

 DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Sửa đổi)

(Ban hành theo Quyết định ........../2016/QĐ-UB ngày....../......./2016 

của UBND thành phố Hà Nội)


Chương I

TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH - PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Hiệp hội vận tải thành  phố Hà Nội

Tên tiếng Anh: 

Tên viết tắt tiếng Anh: HTA

Điều 2. Mục đích, tôn chỉ

 Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội là (dưới đây gọi là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam (dưới đây gọi là Hội viên) hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến giao thông vận tải trên lãnh thổ Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm quản lý, phổ biến khoa học công nghệ mới, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên, hội nhập và liên kết với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trong nước và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của  Hiệp hội

            Hiệp hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã Hiệp hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở giao thông vận tải Hà Nội

Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến: 

1. Trao đổi kinh nghiệm, thông tin khoa học - công nghệ, sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước về lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Tham gia tư vấn phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế - chính sách, xây dựng, khai thác và phát triển bền vững giao thông vận tải.

3. Nghiên cứu khoa học - công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực đảm bảo giao thông, tổ chức tập huấn cho những cán bộ quản lý, lái xe và nhân viên phục vụ xe theo quy định của pháp luật.

4. Tư vấn về đảm bảo An toàn giao thông; đề xuất các giải pháp đảm bảo An toàn giao thông, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý doanh nghiệp, v.v....

Điều 4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội

 Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Hà Nội và Hiệp hội có Văn phòng đại diện ở các địa phương theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội là thành viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và là thành viên tự nguyện của MTTQVN Hà Nội, tham gia thành viên VCCI.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải.

2. Tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân, các tổ chức, địa phương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; rà soát, phân tích, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan cố thẩm quyền xem xét giải quyết.

3. Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

4. Liên kết với các cơ quan tổ chức để chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát triển bền vững.

5. Tổ chức khảo sát, đề xuất các giải pháp cụ thể về tổ chức giao thông   của Thành Phố Hà Nội hợp lý, đảm bảo ATGT, giảm ùn tắc giao thông của Thành phố Hà Nội.

6. Tổ chức giao lưu, phổ biến tiến bộ KHCN, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về đảm bảo trật tự ATGT trong các đơn vị thành viên.

7. Tổ chức liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên và các đơn vị bạn.

8. Kêu gọi tài trợ của các tổ chức tài chính, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho công tác đảm bảo trật tự ATGT.

9. Tổ chức một số hoạt động dịch vụ tư vấn để tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Hiệp hội.

Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội

1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp của Hội viên; góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho Hội viên.

2. Thực hiện vai trò, trách nhiệm của thành viên; tăng cường hợp  tác với các Hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước; mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức liên quan đến công tác vận tải.

3. Được gây Quỹ của Hiệp hội trên cơ sở Hiệp hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

4. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Được thành lập, giải thể các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tư vấn nghề nghiệp, các chi hội, câu lạc bộ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

6. Khen thưởng các Hội viên có thành tích trong thực hiện Điều lệ của  Hiệp hội.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Điều kiện gia nhập Hiệp hội:

1. Hội viên chính thức của Hiệp hội: là các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành; các cán bộ quản lý thuộc cơ quan Nhà nước được giới thiệu, tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, đóng Hiệp hội phí và được Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận đều có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Hội viên liên kết của Hiệp hội: là các tổ chức, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải nhưng không có điều kiện tham gia một số hoạt động của Hiệp hội, có nguyện vọng, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí gia nhập đều được xét để gia nhập Hiệp hội. Hội viên liên kết không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội 

3. Hội viên danh dự của Hiệp hội: là những công dân, các nhà quản lý khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và Hiệp hội nói riêng, có uy tín, có kinh nghiệm, có đóng góp tích cực cho Hiệp hội hoặc thuộc một số ngành, lĩnh vực có liên quan tán thành điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội. Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội.

4. Các thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội được Đại hội Hiệp hội công nhận là Hội viên danh dự của Hiệp hội.

5. Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện ghi ở Khoản 1 - Điều 7 muốn gia nhập hiệp hội cần làm đơn (theo mẫu quy định). Việc kết nạp Hội viên mới do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định. Các tổ chức và cá nhân đó chính thức trở thành Hội viên sau khi đóng lệ phí gia nhập và nhận được Thẻ Hội viên của Hiệp hội.

6. Các Hội viên là pháp nhân (doanh nghiệp hoặc tổ chức) cử người đại diện của mình tham gia Hiệp hội. Người đại diện phải là thành viên có thẩm quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội. Trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó. Khi thay đổi người đại điện Hội viên phải thong báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 8. Quyền hạn của Hiệp hội vỉên

1. Được đề đạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lọi ích họp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất - kinh doanh và phát triển. Tham gia các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, đào tạo do Hiệp hội tổ chức, hoặc Hiệp hội được mời tham gia.

3. Được yêu cầu Hiệp hội can thiệp với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách phù hợp với lợi ích chính đáng của Hội viên, đảm bảo đúng pháp luật. Yêu cầu can thiệp giải quyết những vi phạm do tổ chức, cá nhân ngoài Hiệp hội làm tổn hại đến sự phát triển của Hội viên.

4. Tham gia các hợp đồng kinh tế do Hiệp hội ký với các đối tác trong và ngoài nước. Được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch.

5. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức.

6. Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như của Chi hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội, được phê bình chất vấn Ban Chấp hành về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

7. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên. Trong trường hợp này Hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Chấp hành và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban Chấp hành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Hội viên.

8. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

9. Được cấp Thẻ Hội viên.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này.

2. Tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội và nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Trong trường hợp các Hội viên liên kết và Hội viên danh dự có ý kiến khác với Nghị quyết phải được trình bày bằng văn bản để Ban Chấp hành xem xét.

3. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực giao thông để Hiệp hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề Hội viên có yêu cầu.

4. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

5. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội.

6. Đóng lệ phí gia nhập và Hiệp hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định trên cơ sở các nguyên tắc do Đại hội đề ra.

7. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội phân công.

Điều 10. Chấm dứt tư cách Hội viên

Tư cách Hội viên của Hiệp hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường họp sau:

1. Tổ chức, cá nhân tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.

2. Theo quyết định của Ban Chấp hành với sự nhất trí của ít nhất 2/3 thành viên khi Hội viên vi phạm một trong các điều sau:

a) Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội.

c) Không thực hiện đầy đù các nghĩa vụ của Hội viên, không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định hoặc nghị quyết của Hiệp hội.

3. Tất cả các Hội viên (chính thức, liên kết, danh dự) khi bị  tước quyền công dân thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách Hội viên.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội

1. Hiệp Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện  tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng giữa các Hội viên.

2. Cơ quan Chấp hành của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 12. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội

 Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nộiđược tổ chức theo mô hình:

1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Ban Thường vụ Hiệp hội.

4. Ban Kiểm tra Hiệp hội.

5. Văn phòng Hiệp hội.

6. Các Ban chuyên môn.

7. Các Chi hội cơ sở (theo chuyên ngành, theo địa bàn).

8. Website của Hiệp hội.

9. Các tổ chức nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ, kinh doanh trực thuộc Hiệp hội.

Điều 13. Đại hội nhiệm kỳ, Hiệp hội nghị thường niên và Đạỉ hộ! bất thường

1. Đại hội (toàn thể hoặc đại biểu) của Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban Chấp hành triệu tập năm (05) năm/lần, có nhiệm vụ:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới;

b) Thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội;

c) Quyết định lệ phí gia nhập và Hiệp hội phí hàng năm của Hội viên;

d) Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội;

e) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành;

g) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội;

2. Hội nghị thường niên được tổ chức một (01) năm một lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm;

3. Đại hội bất thường được triệu tập theo Quyết định của Ban Chấp hành hoặc 2/3 số Hội viên đề nghị.

Điều 14. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

1. Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời Hội viên ít nhất 10 ngày trước ngày dự định họp.

2. Nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số có mặt tại Đại hội.

3. Riêng đối với những vẩn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được ít nhất 2/3 số Hội viên có mặt tán thành, và số đại biểu dự họp phải quá 1/2 số Hội viên của Hiệp hội:

a) Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ;

b) Bãi miễn thành viên trong Ban Chấp hành;

c) Giải thể và thanh lý tài sản.

Điều 15. Hiệp hội tự giải thể

Ngoài trường họp bị cơ quan nhà nưởc có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể, Hiệp hội chỉ tự giải thể trong trường họp có từ 2/3 trở lên số đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này còn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi đã thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hiệp hội.

Điều 16. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội và các Ủy viên.

2. Số lượng thành viên của Ban Chấp hành là số lẻ do Đại hội quy định. Ban Chẩp hành do Đại hội bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay. Người đắc cử phải đạt trên 50% sổ phiếu hợp lệ.

3. Ngoài các thành viên được Đại hội bầu, Ban Chấp hành còn có Ủy viên là đại diện cơ quan quản lý Nhà nước là Sở GTVT Hà Nội được Đại hội nhất trí mời tham gia và có nhiệm vụ, quyền hạn như các Ủy viên khác.

4. Trong quá trình hoạt động, nếu vì lý đo nào đó, số Ủy viên Ban Chấp hành không còn đủ như quy định của Đại hội, Ban Chấp hành bầu bổ sung số Uỷ viên thiếu (trong số các Hội viên chính thức của Hiệp hội) nhưng không vượt quá số lượng Uỷ viên mà Đại hội quy định.

5. Uỷ viên Ban chấp hành là đại diện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức pháp nhân đó và vẫn là Uỷ viên của Ban Chấp hành.

6. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là năm (05) năm.

7. Tùy theo yêu cầu Ban Chẩp hành có thể cử ra các Ban chuyên môn giúp việc

Điều 17. Nhiệm vụ của Ban Chẩp hành

1. Cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội.

2. Nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu - chi hàng năm của Hiệp hội.

3. Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội; bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

4. Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội thường kỳ cũng như bất thường của Hiệp hội.

5. Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật Hội viên.

Điều 18. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ một năm một lần vào những năm không có Đại hội hoặc Ban Chấp hành có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc ít nhất 2/3 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành, hoạt động theo quy chế được Ban chấp hành thông qua.

2. Các quyết đinh của Ban Chấp hành được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường họp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về Bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 19. Ban Thường vụ Hộỉ

1. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số Uỷ viên do Ban Chấp hành chỉ định.

2. Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp và phải báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

3. Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành mới nhưng không được quá 20% số Uỷ viên Ban Chấp hành hiện có trong thời điểm bổ sung.

4. Ban Thường vụ quyết định thành lập các Ban Chuyên môn, các tổ chức trực thuộc khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Hiệp hội và bổ nhiệm người lãnh đạo các Ban Chuyên môn, các tổ chức trực thuộc nhưng phải báo cáo với Ban Chấp hanh Hiệp hội tại cuộc họp gần nhẩt

5. Ban Thường vụ thực hiện các nghĩa vụ và các mối quan hệ của Hiệp hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đối với các tổ chức mà Hiệp hội tham gia trong những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Xét khen thưởng và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng tổ chức trực thuộc Hiệp hội hoặc Hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc nhưng phải báo cáo với Ban chấp hành tại kỳ họp gần nhất.

7. Ban Thường vụ có thể mời một số chuyên gia kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học làm tư vấn cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Các thành viên này được mời dự Đại hội, tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành và các cuộc họp khác của Hiệp hội do Ban Thường vụ quyết định.

8. Ban Thường vụ Hiệp hội hoạt động theo quy chế được Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua.

9. Ban Thường vụ cử ra bộ phận Thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký để quản lý hoạt động của các Ban Chuyên môn, văn phòng, chi nhánh và văn phòng đại diện; xem xét, quyết định những dự án, đề án, kế hoạch công tác và những vấn đề lớn khác của Hiệp hội được quy định tại Điều 20 của Điều lệ này; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành và các bộ phận thực thi nhiệm vụ của Hiệp hội.

Điều 20. Chủ tịch danh dự, Chủ tịch và Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch danh dự là người được Đại hội suy tôn, có quyền tham gia Đại hội, hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội nhưng không biểu quyết.

2. Chủ tịch Hiệp hộỉ có quyền hạn và trách nhiệm:

a) Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội;

c) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội;

d) Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội;

e) Phê duyệt nhân sự văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập;

f) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

3. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 21. Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Hiệp hội

1. Tổng thư ký:

a) Là người được Ban Chấp hành của Hiệp hội lựa chọn;

b) Tổng Thư ký là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và có những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt;

- Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;

- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp, hành Hiệp hội;

- Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các Hội viên và các tổ chức trực thuộc;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

2. Phó Tổng thư ký: Là người giúp Tổng Thư ký điều hành công việc văn phòng và làm nhiệm vụ của Tổng Thư ký khi Tổng thư ký vắng mặt.

Điều 22. Văn phòng Hiệp hội

1. Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Tổng Thư ký trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

2. Hiệp hội có thể được đặt Văn phòng đại diện tại các địa phương để thuận lợi cho việc triển khai công tác của Hiệp hội.

3. Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo chế độ Hợp đồng có thời hạn.

4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

Điều 23. Ban kiểm tra

1. Ban Kiểm tra gồm ba (03) thành viên do Đại hội bầu trong số các Hội viên của Hiệp hội. Ban kiểm tra bầu ra Trưởng Ban để điều hành công việc của Ban.

2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra của Hiệp hội là năm (05) năm.

3. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội và việc thi hành Điều lệ của Hiệp hội. Trưởng Ban kiểm tra được dự Hội nghị Ban Chấp hành và là Uỷ viên Ban Chấp hành.

4. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo trước Ban Chấp hành và trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm tra và tình hình tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua.

5. Khi thấy cần thiết Ban Kiểm tra có thể thông báo tình hình và yêu cầu Ban Chấp hành giải quyết các vấn đề mà Ban đã phát hiện theo nhiệm vụ được giao.

Điều 24. Thể thức thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc

Căn cứ nhu cầu công việc, Ban Chấp hành Hiệp hội yêu cầu Chủ tịch Hiệp hội ký Quyết định thành lập các Ban chuyên môn hoặc các Tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 25. Chi hội và nhiệm vụ của Chi hội

1. Chi hội:

a, Chi hội được thành lập theo chuyên ngành hoặc theo địa bàn với số lượng ít nhất là 03 Hội viên (hoặc câu lạc bộ).

b, Việc thành lập Chi hội phải được sự đồng ý của Ban thường vụ Hiệp hội và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chi hội hoạt động theo điều lệ và Quy chế được Ban thường vụ Hiệp hội thông qua;

c) Cơ quan Lãnh đạo cao nhất của Chi hội là Đại hội toàn thể Chi hội. Đại hội toàn thể Chi hội bầu ra Ban chấp hành hoặc chỉ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội để điều hành thực hiện Nghị quyết giữa 2 kỳ Đại hội do Đại hội quyết định.

2. Nhiệm vụ của Chi hội:

a) Tổ chức các hoạt động liên kết, nghiên cứu, phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ phát huy năng lực của Hội viên,... thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, Quy định của Hiệp hội và Chi hội;

b) Tuyên truyền phát triển Hội viên mới và mở rộng nâng cao uy tín của Hiệp hội.

c) Tổ chức sinh hoạt học tập, tham quan, tập huấn.

d) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực của Chi hội.

e) Phối hợp với Hiệp hội tổ chức Hội thảo, đào tạo về an toàn giao thông.

 

Ý kiến của bạn
Ý kiến của bạn
X
Tiêu đề *
Ý kiến *
Họ tên *
Email *
Tin khác:
Đăng ký nhận bản tin từ hiệp hội
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Liên PCT thường trực  ĐT: 0903435852
Mr Long Chánh Văn phòng   ĐT: 0933668258
Văn phòng  ĐT: 0243.8519996
LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
024.38519996
Số người online:: 19
Lượng người truy cập:: 43.891.444